Erstatning etter MMR-vaksine – staten har ikke fått gehør for påstand om at sykdom som først viser seg flere måneder etter vaksinen må skyldes noe annet en vaksinen.

Advokat Helge Husebye Haug har vunnet frem i Hålogaland lagmannsrett i sak om erstatningsansvar etter utvikling av nervesykdommen Multippel Sklerose (MS) etter MMR-vaksine.

Spørsmålet saken reiser er hvor lang tid det kan gå fra en vaksine settes til symptomer på sykdom viser seg.

Lagmannsretten er enig i at det ikke finnes noen absolutt grense som kan fastsettes på generelt grunnlag. Hvert tilfelle er unikt og må avgjøres deretter. Dommen faller inn i rekken av fire tidligere saker som også ble prosedert og vunnet av av Advokatfirmaet Norman & Co. Av disse er Høyesterettsdommen fra 2015 den viktigste, denne slår fast det lave beviskravet for å kunne nå frem med påstand om sammenheng mellom vaksine og bivirkning (se også omtale i NRK). Deretter Sør-Rogaland tingretts dom 18.06.21 som tilbakeviser statens påstand om at MMR vaksinen ikke kan utløse sykdom som debuterer to måneder etter vaksinen -og nå er altså lagmannsretten enig i at heller ikke 4 måneder er for lang tid.

Etter Svineinfluensapandemien har vi fått statistisk signifikante bevis på at Pandemrixvaksinen utløste sykdom så sent som 2 år etter at vaksinen ble satt. Dette tilbakeviser gamle medisinske dogmer om at vaksiner ikke kan utløse sykdom mer enn en til to måned etter at en vaksine ble satt.

Fra NRK artikkelen om den siste saken gjengis:

«Den aktuelle lagmannsrettsdommen mener Haug tilbakeviser tidligere myte om at det eksisterer absolutte grenser for hvor lang tid det kan ta fra vaksine til alvorlig sykdom debuterer.

Det gjør at andre med lignende historier bør tenke seg godt om, mener Haug.

– Nå bør alle foreldre, som har barn med MS-debut før 14–15-årsalder tenke gjennom om MMR-vaksine kan ha utløst sykdommen med derav følgende erstatningsrettigheter vis-à-vis staten.»

 

Helge Husebye Haug

14.02.23