Priser og betingelser

Norman & co har konkurransedyktige priser på våre tjenester.

Kostnadene for bistand (salær) beregnes i utgangspunktet etter den tid oppdraget krever, men vi vil ved endelig salærfastsettelse også kunne utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Nærmere detaljer om salærberegning fremgår av vår oppdragsbekreftelse.

Firmaet følger Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk». I forbrukersaker gjelder den såkalte prisopplysningsforskriften. Ved starten at et oppdrag vil du få opplysninger om hvilken timesats som er gjeldende, beregningen samt våre rutiner for fakturering. Denne informasjonen gis i form av oppdragsbekreftelsen i den enkelte sak, men ta gjerne kontakt med ansvarlig advokat for utdypende informasjon.  Vi kan også tilby løpende informasjon om påløpte omkostninger.

Timepris for privatpersoner er i intervallet 1400 og 3000 + mva. Prisen varier avhengig av oppdragstypen og stillingskategorien til den som yter bistanden (advokatfullmektig, advokat eller partner). I spesielle tilfeller kan avvik fra nevnte prisintervall avtales. Minste timeenhet for føring av tid er 15 min. Telefoner og epost beregnes som utgangspunkt med minimum 15 minutter, men det foretas en skjønnsmessig vurdering ved en løpende korrespondanse eller helt korte beskjeder.

For forretningsklienter gjelder pris etter avtale. Vi kan tilby direkte kontakt til advokat med den spisskompetansen ditt firma har behov for. Du er alltid sikret rask og effektiv bistand uten unødvendige mellomledd. 


Alminnelige oppdragsvilkår

 

Norman & CO tilbyr advokatbistand på alminnelige bransjevilkår. Innsyn i våre alminnelige oppdragsvilkår gis på forespørsel. 

Før det er sendt ut en skriftlig oppdragsbekreftelse i en sak anses ingen oppdrag for akseptert. For medlemmer av BFO eller Lederne gjelder egne vilkår. 


Forsikringsdekning – rettshjelp

 

De aller fleste privatpersoner har forsikringer som kan dekke advokatutgifter for mange typer tvister. Slik forsikring inngår i eks. vanlige innbo/husforsikringer og kalles rettshjelpsforsikring. Kort fortalt innebærer en slik forsikring at forsikringsselskapet ditt dekker opptil 100 000 i advokatutgifter mot kun en egenandel. De fleste formueskrav omfattes, eks kjøp/salg av bolig, tvist om fast eiendom, pengekrav, forsikringstvister m.m. Områder som typisk faller utenfor slike forsikringer er familie og arv, skiftesaker, barnefordeling og saker av ikke-økonomisk verdi. Ta kontakt hvis du har noen spørsmål vedrørende rettshjelpsforsikring.


Erstatningssaker og personskade

 

Når det er en skadevolder som er ansvarlig for skaden vil advokatutgifter ofte dekkes av den som har påført skaden. Det gjelder for eksempel trafikkskader og yrkesskader. Ta kontakt med en av våre erstatningsadvokater for en uforpliktende pra


Fri rettshjelp/fri sakførsel

 

I noen sakstyper har privatpersoner mulighet for å søke om fritt rettsråd eller sakførsel som dekkes av det offentlige. Det gjelder krav til blant annet inntekt og formue som ikke kan overstige fastsatte grenser. Vi påtar oss slike oppdrag innenfor våre fagområder. Ta kontakt hvis du har noen spørsmål vedrørende denne ordningen. 


Begrensninger i ansvar

 

Ansvaret i den enkelte sak er begrenset til den gjeldende ansvarsforsikring, normalt 8 000 000. Hvis oppdragets art tilsier høyere erstatningsdekning kan dette avtales særskilt.

Vi gjør oppmerksom på at ansvaret i den enkelte sak er begrenset til selskapet samt den ansvarlige advokat. Øvrige deltakere har ikke ansvar for saker de ikke er ansvarlig advokat for, se domstolloven § 232 femte ledd.