Offentlig forvaltning

God håndtering av forvaltningssaker i domstolene krever kompetanse på prosedyre og kjennskap om hvordan offentlig forvaltning fungerer.

Norman & cos advokater har omfattende erfaring med prosedyre og tvisteløsning, blant annet fordi våre spesialområder ofte krever prosess. Når saken først har kommet til retten, er det essensielt at advokaten har god kjennskap til hvordan forvaltningsvedtak prøves i domstolene.

Gjennom en kommisjonæravtale med Regjeringsadvokaten har vi de senere årene ført over hundre utlendingssaker for Utlendingsnemnda (UNE) i domstolene. Vi har derfor særlig kompetanse på å føre forvaltningssaker for domstolene.

Vi har inngående kjennskap blant annet til hvordan lover og forskrifter anvendes, samt krav til likebehandling, forutberegnelighet og saklighet. Vår kompetanse innen forvaltningsrett omfatter blant annet trygderett, helserett, utlendingsrett, miljørett, konkurranserett og plan- og bygningsrett.