Prosedyre

En av de viktigste oppgavene advokater gjør, er å føre saker for domstolene. God erfaring, forberedelse og håndtering er essensielt for å vinne fram.

Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, både fordi noen av våre spesialområder ofte krever prosess, og fordi vi de senere årene har ført saker for staten gjennom avtale med Regjeringsadvokaten.

Vi har derfor særlig omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre, og har blant annet oppdatert erfaring med domstolenes nye krav til digitale hovedforhandlinger.

Vi fører jevnlig saker for de ordinære domstoler i alle instanser – tingrett, lagmannsrett og Høyesterett – og særdomstoler som Arbeidsretten og Rikslønnsnemnda ved kollektive retts- og interessetvister.

Vi bistår både privatpersoner, foreninger og selskaper innen en rekke rettsområder.

Vi har også noen av landets fremste advokater til å forhandle frem og utmåle erstatning overfor forsikringsselskaper og andre, gjennomgående med meget gode resultater for klienten.