Norman & co i Advokatforeningens lovutvalg for Arbeidsrett

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt advokat Oddvar Lindbekk som medlem av lovutvalget for Arbeidsrett fra 1. januar 2019.

Advokatforeningens lovutvalg består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt.

Lovutvalgene bidrar aktivt til regelverksutviklingen på det aktuelle fagområde blant annet gjennom utarbeidelse av høringsuttalelser, møtevirksomhet og ved å avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål for Advokatforeningen.

Oddvar Lindbekk er partner i Norman med arbeidsrett som spesialområde, og har blant annet ført to arbeidsrettssaker for Høyesterett i 2017 og 2018, begge med positivt resultat for egen klient.

17.12.18