Erstatningsrett ved vaksine – Det kan ikke stilles en generell grense for symptomdebut etter vaksiner

Norman & Co med viktig seier i vaksinesak.

I 2015 prosederte Norman & Co den første vaksinesaken for Høyesterett etter innføring av smittevernloven i 1994. Høyesterett konkluderte at MMR-vaksinen «kan» forårsake sykdommen Multippel Sklerose (MS). Høyesterett slo dermed fast at staten ved Pasientskadenemnda har stilt for strenge krav til bevis i vaksinesaker.

Norman & Co, som har ett stort antall vaksinesaker, mener Nemndspraksis fortsatt viser at staten stiller for strenge krav til bevis i vaksinesaker.

I etterkant av høyesterettsdommen har staten hevdet at symptomene på MS må komme senest 30 dager etter vaksinasjonen for at det skal kunne erkjennes ansvar.

I en fersk dom fra Sør-Rogaland tingrett avviste tingretten at det kan settes en slik tidsgrense på 30 dager. Retten støtter seg blant annet til vitnemål fra en professor i immunologi ved universitetssykehuset i Bergen. Professoren dokumenterte forskning som viser at de første symptomer på skade kan komme vesentlig senere enn de 30 dager Pasientskadenemnda mente å kunne påvise. I følge professoren viser forskningen ett langt mer nyansert bilde når det gjelder tidsforløp mellom vaksine og symptomdebut.

Tingretten kom til at symptomdebut 2,5 måneder etter vaksinen ikke var til hinder for at vaksinen kunne være årsaken til at MS-lidelsen ble utløst. Ifølge tingretten kunne ingen annen mer sannsynlig årsak enn vaksinen påvises, og dermed ble staten kjent erstatningsansvarlig.

Dommen er viktig og gjør det vanskelig for staten å hevde at det kan trekkes en eksakt tidsgrense for når symptomer må oppstå etter en vaksinasjon.

Det er også grunn til å nevne at staten erkjenner ansvar for skader etter svineinfluensa-vaksinen Pandemrix, ved symptomdebut inntil to år etter at vaksinen ble satt.

Advokat Helge Husebye Haug i Norman & Co prosederte både den aktuelle saken for Sør-Rogaland tingrett og saken for Høyesterett i 2015.

Høyesterettsdommen kan leses her.

29.05.21