Tap av AFP og valgrett ved virksomhetsoverdragelse – Høyesteretts dom 11.10.18

Tap av AFP som følge av virksomhetsoverdragelse kan gi arbeidstaker rett til å fastholde sitt arbeidsforhold hos det overdragende selskapet.

Høyesterett slår fast at bortfall av AFP-ytelsen i størrelse og betydning oppfyller vilkåret for valgrett om at overdragelsen må føre til «ikke uvesentlige negative endringer».

Det må vurderes hvor sannsynlig det er at arbeidstakeren ville ha mottatt AFP hvis virksomhetsoverdragelsen ikke fant sted. Utgangspunktet for vurderingen er i hvilken utstrekning vilkårene i AFP-vedtektene er oppfylt og hvor lenge det er igjen til uttaktidspunktet. Alder er ikke alene avgjørende.

I saken for Høyesterett lå arbeidstaker an til å få AFP ett år og to måneder etter virksomhetsoverdragelsen.  Høyesterett kom til at arbeidstaker hadde sannsynliggjort at hun som følge av overdragelsen gikk glipp av AFP.

Arbeidstaker hadde derfor valgrett og kunne fastholde ansettelse hos tidligere arbeidsgiver.

Les hele dommen her

Oddvar Lindbekk