Nyhetsbrev – Klare begrensninger for arbeidsgiver ved parallell opp- og nedbemanning

Linjebygg-dommen: Arbeidsgiver kan ikke oppbemanne og nedbemanne uavhengig av hverandre.

Dette selv om det er i ulike deler av virksomheten. Begrensningene for oppbemanningen kan slå inn lenge før oppsigelsestidspunktet og før nedbemanningen er iverksatt.

Meld deg på frokostseminar her

Se omtale på Rett24.no her og hos fagforeningen Lederne og arbeidsgiverforeningen NHO.

Mer om dommen:

Høyesterett har i Linjebygg-dommen slått fast at tilbudsplikten i tilknytning til nedbemanning gjelder i hele virksomheten. Dette gjelder også om det skulle foreligge grunnlag for å anvende en begrenset utvelgelseskrets ved utvelgelsen i samme prosess.

Dette innebærer at ledig arbeid et sted i virksomheten må tilbys de som står i fare for å miste arbeid et annet sted i virksomheten.

Arbeidsgiver kan derfor ikke gjennomføre en vanlig ansettelsesprosess med fritt valg av hvem man ansetter, der andre i virksomheten står i fare for å miste sin stilling.

Stillingsvernet kan ikke uthules gjennom frie ansettelser.

At man har fortrinnsrett til ny stilling etter at man har fått oppsigelse er velkjent.

Høyesterett slår imidlertid fast at tilbudsplikt og omplasseringsplikt også slår inn før oppsigelsestidspunktet, og kan gjelde selv om nedbemanningsprosessen enda ikke er satt i verk.

Arbeidsgiver kan dermed ikke holde prosessene adskilt og omgå tilbudsplikten ved å velge hvilken rekkefølge de to prosessene gjennomføres på.

Plikten til å tilby annet passende arbeid gjelder der arbeidstaker er kvalifisert. Arbeidsgiver har i denne sammenheng et større opplæringsansvar enn ved frie ansettelser.

Når tilbudsplikten inntrer og om det er grunnlag for å holde to prosesser atskilt avgjøres etter en konkret saklighetsvurdering.

 

Oddvar Lindbekk

Partner | Advokat (H)